Have questions? Visit https://www.reddit.com/r/SNPedia

CYP4V2

From SNPedia
is agene
is mentioned by
Full namecytochrome P450, family 4, subfamily V, polypeptide 2
EntrezGene285440
PheGenI285440
VariationViewer285440
ClinVarCYP4V2
GeneCardsCYP4V2
dbSNP285440
DiseasesCYP4V2
SADR285440
HugeNav285440
wikipediaCYP4V2
googleCYP4V2
gopubmedCYP4V2
EVSCYP4V2
HEFalMpCYP4V2
MyGene2CYP4V2
23andMeCYP4V2
UniProtQ6ZWL3
OMIM608614
# SNPs37
 Max MagnitudeChromosome positionSummary
rs10551380.5186,191,887
rs1191032820186,191,953
rs1191032830186,196,007
rs1191032840186,210,586
rs1191032850186,192,004
rs131462720186,199,057
rs1384446970186,208,972
rs1441092670186,209,260
rs1464943740186,210,508
rs1496840630186,196,042
rs1994761820186,194,613
rs1994761830186,208,863
rs1994761840186,209,087
rs1994761850186,194,522
rs1994761860186,194,538
rs1994761870186,194,568
rs1994761880186,196,010
rs1994761890186,196,075
rs1994761900186,197,044
rs1994761910186,197,583
rs1994761920186,199,041
rs1994761930186,199,043
rs1994761940186,201,313
rs1994761950186,201,326
rs1994761960186,201,329
rs1994761970186,205,204
rs1994761980186,205,232
rs1994761990186,205,233
rs1994762000186,208,931
rs1994762010186,208,943
rs1994762020186,208,961
rs1994762030186,208,973
rs1994762040186,209,215
rs1994762050186,210,589
rs2074822330186,201,149
rs347452400186,201,178
rs7970451810186,209,263